Screening

Om een goed beeld van je kind te krijgen, voert Oog voor Talent een eigen onderzoek , het IOO, Individueel Onderwijskundig Onderzoek, uit.

Didactisch onderzoek De vaardigheden van het kind op het gebied van lezen, spelling en rekenen worden in kaart gebracht. Tevens geeft dit onderzoek een indicatie of het kind een visuele voorkeur voor leren heeft.
Pedagogisch onderzoek Dit deel van het onderzoek geeft inzicht op de taak-aanpak en het gebruik of ontbreken van leer-strategieën.
Wereldspel Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument, dat bestaat uit verschillende elementen. Het kind wordt gevraagd met deze elementen een dorp te bouwen. Uit de manier van bouwen en vormgeven van het dorp, kan worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur. Daarnaast geeft het een indicatie over de cognitieve en sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.
Alleen door het in beelden denken, heb je snel overzicht, kun je het geheel overzien, ontdek je verbanden en kom je tot een passende, originele oplossing. Hoogbegaafde kinderen zijn dus altijd in staat om in beelden te denken. Alleen zo kunnen zij snel en oplossingsgericht denken. Hoogbegaafden gebruiken het beelddenken als voorkeursdenken bij het oplossen van problemen.

Vanaf groep 3 wordt het ‘taal denken’ aangeleerd. Van de kinderen wordt dan verwacht het denken in taal te integreren naast het beelddenken. Als dit niet vanzelf gaat, zal het kind al snel problemen gaan ondervinden bij het lezen en/of spellen, begrijpend lezen, het automatiseren en het structureren van hun taakjes of gedachten.

En ondanks dat het kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan het zijn dat de schoolse resultaten uiteindelijk ‘achter’ blijven bij de verwachting van een leerkracht en ouders. Een IOOB kan dan inzicht geven in eventueel leer problemen en of het in beelden denken de oorzaak hiervoor kan zijn. Daarnaast geeft het zicht op het welbevinden van het kind (overvraging, boosheid, protest), zijn of haar cognitie en er komen praktische en concrete handelingsadviezen uit.
Daarnaast wordt een screening gedaan van de executieve functies van het kind middels de BRIEF screener. Dit is een korte vragenlijst, die gebruikt wordt om op een snelle en globale manier te bepalen of er mogelijk sprake is van zwakke executieve functies. Met behulp van de BRIEF Screener kan op een efficiënte manier worden vastgesteld of er aanleiding is voor verder diagnostisch onderzoek.

Ik ben bevoegd het Individueel Onderwijskundig Onderzoek bij je kind af te nemen, volgens de voorwaarde van instituut Kind in Beeld.Bel voor meer informatie: 06-54627202