Algemene voorwaarden

Algemeen:
Oog voor Talent is opgericht door Nathalie Sluijsmans en is gevestigd te Spaubeek.  
Oog voor Talent is ingeschreven bij KvK te Roermond onder nummer 66265541.
Oog voor Talent richt zich op kinderen in de basisschool leeftijd en hun ouders.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Oog voor Talent en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Toestemming begeleiding:
Beide ouders geven toestemming en akkoord met de begeleiding van hun kind.

Vertrouwelijkheid:
Oog voor Talent is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van de begeleiding van het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers.

Aansprakelijkheid:
Het advies en de begeleiding van Oog voor Talent is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Oog voor Talent helpt het kind op weg in zijn of haar eigen ontwikkel- en leerproces.
Voor lichamelijke of psychische klachten van het kind, verwijst Oog voor Talent u naar uw eigen huisarts.

Regels omtrent begeleidingsmomenten:
De begeleidingsmomenten kunnen zowel op school als thuis bij het kind plaatsvinden.  Tijdens tussentijdse evaluatiemomenten of in een eindgesprek worden de vorderingen van uw kind uitvoerig besproken.  Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of anders soort hulpverlening/begeleiding.
Uiteraard kunnen ouders altijd telefonisch contact opnemen met Oog voor Talent voor kort overleg.

Tarieven:
De tarieven staan vermeld op de website: www.oogvoortalent.nu
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Kort overleg telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is, wordt er in overleg een afspraak gemaakt.

Betalingsvoorwaarden:
Voor de betaling ontvangt u een factuur van Oog voor Talent.  De ouders/verzorgers zijn verplicht het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Oog voor Talent NL71KNAB0255423489 t.n.v. Oog voor Talent – N.M.J. Sluijsmans

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Oog voor Talent een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, zal Oog voor Talent bij de tweede betalingsherinnering € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.  Wordt hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan zien wij ons genoodzaakt de behandeling op te schorten dan wel stop te zetten. De vordering wordt uit handen gegeven aan derden, waarbij de gemaakte kosten, conform de wet, volledig voor uw rekening zullen zijn.Bel voor meer informatie: 06-54627202